ทำได้จะดีกับชีวิต หมอจีน ได้กล่าวไว้

เก็บเอาไว้ 19 สิ่งที่คว รทำและห้ามทำ ที่ ห ม อ จี น ฝากไว้

เรื่องราวดีๆที่ต้องส่งต่อสำหรับคนที่ไม่อ ย า ก ป่วยจาก ห ม อแผน จี น ที่ออกมาเผยถึงสิ่งที่คว รทำและไม่คว รทำจากห ม อ หวี๋จงเสี่ยน ที่ขอให้ช่วยกันส่ ง ต่ อข้ อ ค ว า มนี้ที่อาจช่วยเห ลื อ ชี วิ ต ค นได้จากคำแนะนำที่ให้กินมันเทศที่เป็นสีเหลืองหรือสีม่วง ที่มีสรร พ คุ ณ ที่สามารถ ต้ า น ม ะ เ ร็ งได้ และการดื่มน้ำมะนาวกับน้ำอุ่น โดยไม่ใส่น้ำตาลก็สามารถ ช่ ว ย ต้ า น ม ะ เ ร็ งได้

เพราะเรื่องของ อ า ก า รเ จ็ บ ป่ ว ย ต่างๆนั้นเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่หรืออ ย่ าง ไร แต่การเลือกทานอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภ าพโดยรวมได้นั้นก็ช่วยหลีก เลี่ ยง ควา มเสี่ ย งที่จะเกิด โ ร ค ภั ย ต่างๆได้รวมทั้ง 19 สิ่งที่ควรและไม่คว รทำ ดังต่อไปนี้

1 ให้ง ด อาหารก่อนนอนเป็นเวลา 3 ชั่ วโมง

2 การดื่ ม ช าไม่ควรใส่นม นมข้น หรือน้ำตาล เพื่อป้องกัน โ ร คเ บ าหว า นและโ ร คความดั น

3 ไม่ควรทานของที่เพิ่ง ปิ้ง หรือ นึ่งออกมาร้อนๆ เช่น ซาลาเปา หรือ ขนมปังปิ้ง

4 ไม่ควรชาร์จโทรศัพท์มือถือในห้องนอน หรือใกล้หัวนอน ควรเว้นระยะห่ า งอ ย่ า งน้อย 30 ซม. ขณะนอนหลับ

5 ควรดื่ มน้ำให้ได้วันละ 10 แก้ว เพื่อป้องกันโ ร คม ะ เ ร็ งกระเ พ าะอาหาร

6 ในช่วงกลางวันควรดื่ มน้ำให้เยอะ ส่วนกลางคืนควรดื่ มน้ำให้น้อย

7 อ ย่ าดื่ มกาแฟเกินวันละ 2 แก้วต่อวัน เพราะจะทำให้นอนไม่หลับและเกิดอาการท้ อ งอืด

8 การทานของทอดหรือของมัน บ่อยๆ จะทำให้ เ ลื o ด คั่ ง ที่กระเพาะและอาจเป็นสาเหตุให้เกิด อา ก า รง่ ว งซึมและง่วงนอนบ่อยๆ

9 หลังเวลา 17.00 น. ควรทานอาหารให้น้อยเข้าไว้

10 สิ่งที่ควรทาน 10 อ ย่ างคือ กล้วย เกรฟฟุต ขนมปังโฮลวีต ผักโขม ปลาทะเลน้ำลึก กระเทียม ฟักทอง นมพร่องมันเนย เ นื้อ ไ ก่ และลูกพีช

11 การนอนน้อยกว่า 8 ชั่ วโมงจะทำให้ส ม อ งเ สื่ อ ม เร็ว และการงีบหลับในช่วงกลางวันจะทำให้ไม่แก่ไว

12 ไม่กินอาหารมื้อดึกโดยเด็ดข าด เพราะจะเพิ่มโอกาสในการเป็น ม ะ เ ร็ ง ก ระ เ พ าะอาหาร

13 ในหนึ่งสัปดาห์ ไม่ควรกินไข่เกิน 4 ฟอง

14 ส่วนของสะโพกไก่จะมีโอกาสกระตุ้นให้เกิดโ ร ค ม ะเ ร็ งได้มากกว่าส่วนอื่น

15 ผลไม้ควรกินก่อนมื้ออาหาร การทานผลไม้หลังอาหารเป็นสิ่งที่ไม่คว รทำ

16 ในช่วงที่มีรอ บเ ดื อ นนั้นไม่ควรดื่ มน้ำช า

17 การดื่ มน้ำเต้าหู้ควรดื่ มแบบไม่ใส่น้ำตาลและไม่ใส่ไข่

18 ไม่ควรทาน มะเขือเทศ ในตอนที่ท้องว่าง ควรทานหลังมื้ออาหาร

19 ทุกเช้าหลังตื่นนอนให้ดื่ มน้ำเปล่าก่อนมื้ออาหารทุกวัน เพื่อป้อง กั น โ ร ค นิ่ วใ นก ร ะเ พ า ะ

การดื่ มมะนาวที่อุ่นหรือร้อนจะดี ต่ อ สุ ขภ า พและทำให้อ า ยุ ยื น เพราะน้ำมะนาวร้อนจะทำล า ย เซ ล ล์ ม ะ เ ร็ ง เพียงฝานมะนาว 2-3 ชิ้นลงในแก้วเติมน้ำร้อน ดื่ มเป็นประจำ

รสชาติที่ขมของมะนาวจะเป็นส า ร ต้ า น ม ะ เ ร็ ง และหากเป็นน้ำมะนาวที่เย็นร่างกายของเราจะได้รับเพียงวิตามินซีเพียงอ ย่ า งเดียว ไม่สามารถป้องกัน ม ะ เ ร็ งได้

ส่วนกรดของมะนาวและส า รโ พ ลี ฟี น อ ลในน้ำมะนาว จะเป็นตัวช่วยปรับความส ม ดุ ลให้กับความ ดัน ป้องกันเ ส้ น เ ลื o ด อุ ด ตั น และยังช่วยกระตุ้นก ารไ ห ล เวียนของ เ ลื o ด ช่วยไม่ให้ เ ลื o ด แ ข็ งตั ว

เรื่องสุขภา พเป็นสิ่งสำคัญ หากใครเห็นว่าบ ท ค ว า มนี้มีประโยชน์ก็สามารถแ บ่ ง ปั นกันไปได้ เผื่อให้กับคนที่สนใจในเรื่องของการดู แ ล สุ ข ภ า พเหมือนๆกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *